Projekt i tre faser

Wargön Innovation är ett projekt i tre faser, Uppbyggnadsfasen, Etableringsfasen och Verksamhetsfasen. Uppbyggnadsfasen startade hösten 2012 och avslutades den sista juni 2016. Etableringsfasen pågår just nu och avslutas hösten 2019.

I samband med att Etableringsfasen startade den 1 juli 2016 övergick huvudmannaskapet för projektet från Vänersborgs kommun till Innovatum. Samtidigt har ytterligare en finansiär tillkommit genom Tillväxtverket (EU:s regionalfonder) som nu finansierar projektet tillsammans med Vänersborgs kommun och Västra Götalandsregionen, vilka även var finansiärer av Uppbyggnadsfasen.

Wargön Innovation erbjuder kunskap och infrastruktur inom tillämpad process- och produktionsteknik för att ta materialinnovationer från laboratorie- och forskningsmiljö till industriella pilotvolymer.

Projektet gynnar nyskapande, sprider kunskap och genererar samverkan. Sysselsättning och utveckling som främjar den entreprenöriella andan ska stärkas lokalt, regionalt och nationellt.
Wargön Innovation är ett samverkansprojekt enligt Triple Helix.

Projektet ska

  • Tillgodose behovet av att förnya svensk skogsindustri och verka för hållbar produktion.
  • Utveckla Wargön Innovation med fokus på tillämpade kommersiella projekt.
  • Bygga upp en stark intressentgrupp (nationellt, regionalt och med lokal förankring).
  • Bygg upp ett nätverk av innovativa kunskapspartners.
  • Koppla på utveckling av regionala aktörer med genomförarintresse.
  • Utveckla platsen Wargön med demonstratorer, för att i senare kommersiellt finansierade steg skapa förutsättningar för att bygga fullskaleanläggningar.
  • Utveckla metodiken att ta forskning till kommersialisering och sprida denna metodik som modell.