TexChain 2 – samverkan och marknadsplats

Textilindustrins miljöpåverkan har länge stått i fokus och omställning till mer hållbar produktion blir mer och mer aktuell. Bland små och medelstora textilföretag i Sverige finns ett stort intresse att utveckla sina cirkulära affärer men idag saknas ofta verktyg och förutsättningar som möjliggör det.

TexChain 2 avser att med hjälp av aktörer i den textila värdekedjan utreda vilka möjligheter och hinder som finns för att påbörja etableringen av en branschöverskridande samverkansplattform och marknadsplats för sekundär textilråvara, ett verktyg som möjliggör cirkulära affärer för den svenska textilindustrin och som hjälper till att bevara det inneboende värdet i den textila råvaran.

Projektets mål

Målsättningen med TexChain 2 är att skapa ett konsortium med företag och aktörer vars fokus är att främja cirkulär omställning inom textilindustrin. Genom branschöverskridande samverkan ska nya affärsmodeller och nya värdekedjor för textilt verksamhetsavfall industriellt textilspill stimuleras.
Vid  projektslut av TexChain 2 ska:
• Minst fem konkreta branschöverskridande projektidéer för cirkulär omställning ha identifierats och förutsättningar ska ha skapats för att dessa kan starta
• Etableringen av den samverkansplattform och marknadsplats för sekundär textilråvara som projektets resultat gett underlag för ha påbörjats

Genomförande

En central del i TexChain 2 kommer att vara informationsinhämtning, branschöverskridande workshops och kunskapshöjande aktiviteter, dels för att skapa bred förståelse för frågeställningen och kartlägga behoven samt dels för att öka skapa engagemanget hos de aktuella målgrupperna, i detta fall små och medelstora företag som på ett eller annat sätt använder eller tillverkar textilier idag samt deras kunder, som ofta kan vara stora företag.

Genom att höja kunskapsnivån och förståelsen kommer på sikt branschöverskridande samarbeten skapas och förutsättningar för nya cirkulära värdekedjor och affärsmodeller med textil som gemensam utgångspunkt att kunna implementeras.

*TexChain 2 bygger på resultat som tagits fram under genomförbarhetsstudien TexChain 1

ZeroWaste istockphoto

Fakta TexChain

Projektdeltagare: Wargön Innovation, The Loop Factory och TEKO – Sveriges Textil- och modeföretags branschförening

Projekttid: maj 2020 – aug jul 2021
Budget: 1.370 000 SEK
Finansiär: Vinnova tillsammans med projektparterna
Projektledare: The Loop Factory, kontakt Helena Tuvendal, i samverkan med Wargön Innovation, Joel Arnoldsson

Läsvärt om projektet på andra sidor:

TEKO: Framtidens marknadsplats för textilspill tar form