Etablera närodlad textil i Sverige

I oktober 2015 beviljades medel för det strategiska BioInnovationsprojekt ”Etablera närodlad textil i Sverige” där Wargön Innovation är en av 50 parter.

Projektet har en total budget om 45,4 Mkr. Bakom projektet står företag, forskningsinstitut och akademi som under tre år skall samarbeta för att ta fram förutsättningar för att skapa hållbar produktion av nya textilfiber från skogsråvara eller återvunnen biobaserad textil.

Projektet omfattar även ett effektivt resursutnyttjande av textil och är organiserat i ett antal arbetspaket (work packages, WP). Av de fem tekniska arbetspaketen är Wargön Innovation engagerade i två, Jordbruk volymprodukter (WP4) och Textilåtervinning – mekanisk och kemisk (WP6)

Jordbruk volymprodukter

Syftet är att utveckla och introducera funktionaliserade cellulosastrukturer som ersättning för fossilbaserade odlingsdukar åt lantbruket. Målet är att ta fram ett antal fungerande prototyper, bygga kunskap och involvera entreprenörer för den fortsatta kommersialiseringen.

Projektägare: Innovatum, huvudman för Wargön Innovation.

Projekttid: 15 oktober 2015 – 31 augusti 2018

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Innovatum, Swerea IVF, Organoclick, RISE, Sveriges Lantbruksuniversitet, Fiber-X, Valmet, Vänersborgs kommun, Sporda Nonwoven, The Loop Factory.

Projektfinansiär: VINNOVA

OM BIOINNOVATION

Det strategiska innovationsprojekt BioInnovation är en branschöverskridande satsning för att utveckla starka, konkurrenskraftiga och innovativa material, produkter och tjänster baserade på förnybar råvara. Visionen är att Sverige har ställt om till en biobaserad samhällsekonomi 2050. I dagsläget har programmet ett 60-tal intressenter, varav hälften är företag och hälften är organisationer, universitet och institut. Bioinnovation finansieras med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

Textilåtervinning – mekanisk och kemisk

Projektet syftar till att testa och förbättra den textila återvinningsvärdekedjan i Sverige. Arbetspaketet utgår från användning av befintliga textilåtervinningsteknologier som testats i labskala.

Målet är att anpassa en mekanisk återvinningsmetod utifrån behov från svenska aktörer och genom att använda svenskt textilavfall. Avseende den kemiska cellulosafiberåtervinningsprocessen finns genom Re:newcells teknik förutsättningar för halvindustriell produktion då företaget startar upp sin pilotanläggning under 2017.

Prototyper kommer att tas fram genom samverkan i hela värdekedjan där detaljisterna står för kravspecifikationen för slutprodukterna.

Projektägare:Rise

Projekttid: 15 oktober 2015 – 31 augusti 2018

Projektdeltagare:  Rise, Wargön Innovation, Innovatum, Swerea IVF, Lindex, Ragn-Sells, Myrorna, Re:newcell, Textilia, Haglöfs, Kwintet/Martinssons, Stena Recycling, Lunds renhållningsverk, Röda Korset, Domsjö Fabriker, Vänersborgs kommun.

Projektfinansiär: VINNOVA