Biomaterial i vården

Biobaserat material istället för engångsartiklar

Inom den svenska vården finns idag en önskan att öka användningen av biobaserade material både för att minska miljöpåverkan men också för att ge effektivare materialutnyttjande. Landstingen köper växande volymer av engångsartiklar som tillverkas av oljebaserade råvaror som efter användning eldas upp.

Vården har idag även höga krav på upphandlingssätt (LOU) och priskonkurrens vilket inte driver på innovation. Därför är de två projekt som Wargön Innovation driver med bärighet mot Biomaterial i Vården även fokuserade på upphandlingsprocessen. Följande projekt pågår just nu inom området:

  1. Demoprodukt för biomaterial i vården, som syftar till att ta fram en demonstrationsprodukt som motsvarar vårdens höga behov och krav, och som visar att cellulosabaserade textila material kan ersätta oljebaserade engångsartiklar. Projektet finansieras delvis av Smart Textiles och kallas nedan ”Besöksrock i cellulosa”.
  2. Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar, som är ett projekt inom ramen för BioInnovation och som delvis finansieras av Vinnova. Projektet syftar till att ta fram biobaserade produkter för vården, redo för kommersialisering. Nedan kallas projektet ”Kommersialisering av biobaserade innovationer i vården”.

Besöksrock i cellulosa

Projektet syftar till att ta fram en demoprodukt som visar att cellulosabaserade textila material kan ersätta oljebaserade textila material i vården. Som prototyp har valts en besöksrock som i dagsläget är tillverkad av fossilt material och eldas upp efter användning.

Fakta
Demoprodukt för biomaterial i vården

Projektägare: Innovatum, huvudman för Wargön Innovation.

Projekttid: 1 januari 2015 – 31 december 2016

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Innovatum, Organoclick, IMS Nonwowen, Högskolan i Borås, Textilia,  Smart Textiles

Finansiärer: Smart Textiles

Kommersialisering av biobaserade innovationer i vården

Projektets överordnade syfte är att stimulera och bidra till en utveckling som leder till att användningen av fossilbaserade material i vården ersätts med förnyelsebara biobaserade material.

Vårdpersonal har genom erfarenheter och problemlösning tagit fram fem lösningsförslag på utmaningar eller möjligheter till effektivisering inom vården, där det även är önskvärt med biobaserade materialval.

Dessa förslag bearbetas inom projektet och målet är att minst en av lösningarna skall gå vidare till kommersialisering efter projektets slut.

Fakta
Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar

Projektägare: Innovatum, huvudman för Wargön Innovation.

Projekttid: 1 januari 2016 – 31 mars 2018

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Innovatum, SLL Innovation (Stockholms Läns Landsting), IMS Nonwowen, Organoclick, Textilia, DareU, Marie Lorentzon, Re:newcell, Innventia, Högskolan i Borås/Smart Textiles, Swerea IVF.

FinansiärerVinnova