Bioinnovationer i vården

Inom den svenska vården finns idag en önskan att öka användningen av biobaserade material både för att minska miljöpåverkan men också för att ge effektivare materialutnyttjande. Landstingen köper växande volymer av engångsartiklar som tillverkas av oljebaserade råvaror som efter användning eldas upp.

Vården har idag även höga krav på upphandlingssätt (LOU) och priskonkurrens vilket inte driver på innovation. Därför har Wargön Innovation drivit projekt för att ta fram biobaserade produkter som motsvarar vårdens höga behov och krav inom projektet Biobaserade innovationer i vården.

Projektets överordnade syfte är att stimulera och bidra till en utveckling som leder till att användningen av fossilbaserade material i vården ersätts med förnyelsebara biobaserade material.

Vårdpersonal har genom erfarenheter och problemlösning tagit fram fem lösningsförslag på utmaningar eller möjligheter till effektivisering inom vården, där det även är önskvärt med biobaserade materialval.

Två innovationer har tagits fram för produktion och kommersialiseras efter projektets slut.

Biobaserade innovationer i vården ger effektiva produkter och lösningar

Projektägare: Innovatum, huvudman för Wargön Innovation.

Projekttid: 1 januari 2016 – 31 mars 2018

Projektdeltagare: Wargön Innovation, Innovatum, SLL Innovation (Stockholms Läns Landsting), IMS Nonwowen, Organoclick, Textilia, DareU, Marie Lorentzon, Re:newcell, Innventia, Högskolan i Borås/Smart Textiles, Swerea IVF.

FinansiärerVinnova