Peak Cotton är nådd

Konsumtionen av textil i världen ökar konstant. På 1960-talet konsumerade vi 15 miljoner ton textil i världen, idag ligger den konsumtionen på 90 miljoner ton. Det är en ökning med cirka 500 procent. Prognoser visar att vi kommer att fortsätta den ökningen även i framtiden. Frågan är hur vi på ett resurs- och miljöeffektivt sätt kan svara upp mot den efterfrågan? Odling av bara ett kilo bomull kan kräva upp till 29 000 liter vatten. Produktionen av bomull är svår att öka.

EU har tagit fram en avfallstrappa

Avfallstrappan eller ”avfallshierarkin” anger prioriteringsordning och olika metoder för att behandla avfall. Den grundar sig på EU-direktiv och är en metod för att uppnå EU:s miljömål.

Textil är inte ett avfall, men avfallstrappan kan ända fungera som vägledare när det gäller hantering av den textila råvaran globalt. Varje dag på året är det alltid bättre att återbruka textil, eller ännu bättre, att minska konsumtionen av textil. Men, det kommer en dag när textilen inte längre kan användas och då ska den återvinnas, inte brännas direkt, som sker idag.

Avfallstrappan är uppdelad i 5 steg:

avfallshierarki
  1. Först och främst måste vi minimera mängden avfall genom att förebygga uppkomst och se till att det skapas så lite avfall som möjligt.
  2. I andra hand ska allt avfall i så hög grad som möjligt återanvändas. Detta är en hanteringsform som idag främst sköts av ideella verksamheter, vilka samlar in brukbara objekt. Återvinningscentraler med återanvändningssystem börjar dock alltmer bli vanligt i Sverige.
  3. När råvaror kan återvinnas sparas stora  resurser. Här finns en stor potential för uttjänta textiler som tidigare inte har kunnat återvinnas och gått direkt till energiutvinning.
  4. Brännbart avfall är en resurs för energiutvinning i fjärrvärmeverk med mera där det kan användas för att alstra värme och el.
  5. I sista hand är det fråga om deponering på en soptipp vilket är det sämsta alternativet. Det gäller avfall som inte kan användas som en resurs.

Sverige har antagit avfallstrappan. I miljöbalken beskrivs närmare hur ansvar fördelas och hur olika avfallsslag skall hanteras.

textilkonsumtion

Vi måste återbruka, återvinna och hitta nya fiberkällor

En genomsnittsperson i Sverige idag köper 15 kilo textil per år. Tre kilo lämnas till välgörenhet, fyra kilo hamnar i våra garderober och förråd medan åtta kilo slängs. Och det är framförallt den sista kategorin som hade kunnat återvinnas för att bli ny textil.

diagram

Nu är det möjligt att återvinna bomull och andra cellulosabaserade fibrer

Att återvinna och skapa ny textil har tidigare varit en dröm. Textila produkter har återanvänts och återbrukats och därefter har det som varit uttjänt bränts upp och blivit energi. Med tanke på den ökande textilkonsumtionen finns det en stor potential att återvinna material från gamla uttjänta kläder för att det ska bli ny tråd och nya textiler. Vi måste också utveckla och introducera nya hållbara råvaror för produktion av textilfibrer, som exempelvis cellulosa. Cellulosabaserade  textilfibrer som Viskos och Lyocell vilka förväntas få en väldigt snabb tillväxt i framtiden.

Företaget Re:newcell har tillsammans med världsledande forskare på KTH tagit fram en världsunik teknologi för återvinning av bomull och andra cellulosabaserade fibrer. Den återvunna fibern kan användas för produktion av nya textila material, både som enda råvara och tillsammans med jungfrulig skogsmassa. Att göra återvunnen tråd med träd är inte längre en dröm, det är på riktigt. Som ett exempel på det togs en klänning fram under våren 2014 för att visa att den nya teknologin var möjlig. Klänningen gjord av 30 procent gamla jeans och 70 procent jungfrulig fiber. Textilfibern producerades enligt lyocellprocessen.

IMG_3363

Företaget Re:newcell har tillsammans med världsledande forskare på KTH tagit fram en världsunik teknologi för återvinning av bomull och andra cellulosabaserade fibrer. Den återvunna fibern kan användas för produktion av nya textila material, både som enda råvara och tillsammans med jungfrulig skogsmassa. Att göra återvunnen tråd med träd är inte längre en dröm, det är på riktigt.