Wargön Innovation möjliggör produktion av
framtidens material och cirkulära affärsmodeller

Wargön Innovation är en innovationsmiljö för hållbar produktion och cirkulära flöden. Vi har som målsättning att stötta små och medelstora företag (SMF) i omställningen till cirkulära affärsmodeller och ökad resurseffektivitet. Genom vår kompetens, nätverk och resurser bidrar vi till ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag och grön omställning i Västsverige.

Vi stöttar företag i arbetet med att utveckla innovationer och testa produkter som bidrar till att skapa konkurrenskraft i omställningen från linjär till cirkulär ekonomi inom textil- och modebranschen. Wargön Innovation är en innovationsmiljö där vi lotsar nya innovationer vidare i parallell affärs- och teknikutveckling. Vi bygger delprojekt och arbetar tillsammans med de aktörer som behövs utifrån varje innovations unika behov.

Vi är idag en väletablerad aktör i det svenska innovationssystemet och samarbetar nära både näringsliv, akademi, offentliga parter och civilsamhälle. Vi har ett mycket brett kontaktnät och utvecklar löpande våra internationella kontakter.

På Wargön Innovation utvecklar och driver vi en världsledande test- och utvecklingsmiljö för automatiserad industriell sortering och värdering av textila material. När volymerna av insamling och sortering av textil förväntas öka kraftigt i och med EU:s textilstrategi tar vi en ledande roll i utvecklingen av morgondagens effektiva värderings- och sorteringssystem.

En del av det västsvenska innovationssystem

Vi verkar primärt i Västra Götaland och är en del av Västsveriges omställning till en fossilfri region år 2030.

Wargön Innovation är en del av Innovatum Science Park. Wargöns verksamhet grundfinansieras med en budget på totalt ca 30 Mkr för tre år (april 2023 – mars 2026) av Europeiska regionala utvecklingsfonden (via Tillväxtverket), Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund.

Utöver styrelsen för Wargön Innovation AB leds och utvecklas den operativa verksamheten av en styrgrupp med företrädare för Innovatum Science Park, Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Fyrbodals kommunalförbund. Ett Advisory Board är bollplank och kontaktyta i strategiska utvecklingsfrågor.

Wargöns industri- och innovationspark

Vänersborgs kommun satsar strategiskt på att utveckla en hållbar industri och utvecklar Wargöns innovations- och industripark med inriktning på energi, miljö och innovation.