Banbrytande teknik möjliggör polyesteråtervinning i världsklass

60% av all nyproducerad textil är tillverkad av polyester, men trots den stora klimatpåverkan som den fossila tillverkningen medför är det bara en försvinnande liten andel som återvinns. Det vill Rewin, med sin unika teknik och affärsmodell för polyesteråtervinning, ändra på. Etableringen av en anläggning för återvinning av polyester är en del av ett innovationsprojekt som realiseras i samarbete med Wargön Innovation med sin erfarenhet från textil cirkularitet och Vargön Alloys som bidrar med spillvärme som ska användas för att skapa en energieffektiv återvinningsprocess.

Efterfrågan på återvunnen polyester ökar från både industri och konsument, samtidigt som den förväntade insamlingen av textilavfall kommer kräva nya lösningar för att förlänga livet på textil. Rewin är ett banbrytande svenskt företag inom återvinningsindustrin. Med sin unika lösning för fiber-till-fiberåtervinning av polyester vill Rewin vara en ledande kraft i den cirkulära omställningen och ta vara på den polyester som idag till stora delar eldas upp.

– Vi vet att polyester länge har varit det vanligaste materialet i tillverkningen av kläder och textilprodukter, men produktionen av polyester utgör en betydande miljöutmaning. Idag återvinns mindre än en procent av all kasserad textil och det samma gäller polyester. Målet för oss är att minimera branschens belastning på miljön och främja en cirkulär och hållbar produktionscykel genom att fiberåtervinna kasserad polyester, säger Henrik Wene, en av grundarna bakom Rewin.

Grunden för Rewins banbrytande process ligger i den kemiska extraktionen av ren polyester från insamlad textil. Det noggranna arbetet med extraktionen resulterar i framställningen av högkvalitativ, förädlad polyester som är redo att användas i produktionen av nya textilier.  Till sommaren 2024 är målet att en första testanläggning för återvinningen ska utvecklas på Sege industriområde i Malmö. När den är färdig att tas i drift är planen att den ska flyttas till Vargön Alloys på Wargöns industri- och innovationspark.

– Under de kommande fyra åren ska vi optimera vår teknik i en testanläggning, och i projektets senare del är målet att byggnationen av en fullskalig anläggning ska påbörjas. Förutom polyestertillverkningens miljöbelastande effekter ser vi att kommande EU-lagstiftning driver på en efterfrågan på fiber-till-fiberåtervunnen polyester, säger Anders Arkell, teknisk chef på Rewin. 

Redan idag finns återvunnen polyester i plagg i allt fler butiker, men Anders Arkell menar att vi som konsumenter inte ska låta oss luras.

– Den återvunna polyester som företagen använder idag kommer från PET-flaskor. Dessa borde cirkulera i ett slutet system för livsmedelsbranschen och inte användas för att skapa textilfibrer. Vår lösning ger ett återvunnet polyestermaterial genom fiber-till-fiberåtervinning, vilket bidrar till att skapa ett eget slutet system för polyester inom textilbranschen.

EU-lagstiftningen banar väg

EU har intensifierat sitt arbete för att minska miljöpåverkan från textilproduktionen, vilket inkluderar en uppdatering av avfallsdirektivet. Inom ramen för dessa förändringar lägger EU grunden för att kunna samla in textilavfall separat, på ett sätt som liknar det befintliga systemet för glas och kartong. Hur det nya direktivet kommer att implementeras i Sverige är ännu inte fastställt. Om den omfattande insamlingen som EU bland annat eftersträvar blir verklighet, kommer det innebära stora volymer textilavfall. Dessa stora volymer tillsammans med krav på ökad hållbarhet och cirkularitet för industrin skapar en tydlig efterfrågan på innovativa och cirkulära affärslösningar.

– Av den stora mängd textil som kommer samlas in bör så mycket som möjligt gå till återbruk och i andra hand till olika reparations- och redesigntjänster. Men hur mycket textil vi än kan förlänga livet på så kommer det alltid finnas ett stort behov av textilåtervinning, både av textilier som nått slutet av sin livslängd och textilspill från industrin. För Wargön Innovation är det viktigt att vara med och stötta de innovationer som har stor potential att gör det möjligt att sluta cirkeln och skapa en cirkulär och hållbar textilindustri, säger Markus Danell, verksamhetsledare på Wargön Innovation.

Industriell symbios skapar miljönytta

Återvinningsprocesser är energikrävande och för att öka miljönyttan är det avgörande att minimera miljöpåverkan från den energi som används i processen. Den strategiska placeringen av Rewins anläggning i anslutning till Vargön Alloys gör det möjligt att skapa industriell symbios där spillvärme från smältverkets produktion av ferrokrom tillgängliggörs. Idag säljs spillvärmen direkt till fjärrvärmenäten i Vänersborg och Trollhättan.

– Våra legeringsugnar generar hög värme. Att ytterligare en aktör kan dra nytta av den högkvalitativa värmeenergin är bra för oss båda. Det är stärker självklart vårt miljöarbete, vilket alltid har varit en viktig del av Vargön Alloys. Det ger också konkreta fördelar för vår verksamhet genom att vi kan optimera användningen av våra resurser, säger Urban Frisk, anläggningschef på Vargön Alloys.