”Leder inte ensamt till miljönytta”

Wargön Innovation saknar den helhetssyn på ett cirkulärt system som behövs för att målet om miljönytta ska nås i utredningen om producentansvar på textil. Det skriver Wargön Innovation i sitt remissvar på utredningen som släpptes i december 2020 och fram till nu har varit ute på remiss. 

Wargön Innovation stödjer grundprinciperna i utredningens huvudförslag att införa ett producentansvar för textilier. Men anser dock att producentansvar med fokus på rikstäckande system för insamling i sig inte ensamt och automatiskt leder till den miljönytta som är grunduppdraget i utredningens direktiv. Det avgörande är att även de senare stegen för en cirkulär hantering av textilier etableras samtidigt som insamlingssystemen. Detta av både miljömässiga och ekonomiska skäl men även i högsta grad för att skapa trovärdighet gentemot konsumenten till nyttan av att lämna textilier till insamling.

När textilierna har samlats in blir därför enligt vår mening etablering av storskaliga anläggningar för sortering nästa nödvändiga steg. De politiska beslut som fattas utifrån utredningens förslag behöver ha en helhetssyn på ett cirkulärt system för textilier och även innefatta stöd till uppbyggnad av några storskaliga industriella sorteringsanläggningar med högeffektiva system och välutbildade kvalificerade sorterare samt även stöd till innovation inom materialåtervinning och materialanvändning samt till utveckling av nya affärsmodeller och etablering av företag kopplade till reparation, remake och materialåtervinning. Idag finns inga sådana storskaliga sorteringsanläggningar i Sverige och de anläggningar som finns internationellt har tydligt fokus på sortering för återbruk medan sortering för materialåtervinning är outvecklad.

Wargön Innovations stora samarbetsprojekt WargoTex arbetar just med dessa frågor kring tekniska lösningar för effektiv sortering, utmaningar kring arbetsmiljö, behovet av kompetensutveckling mm. De textilsorteringsprojekt som Wargön Innovation driver och medverkar i tillsammans med ett antal parter söker lösningar och visar utmaningarna i att skala upp sortering till industriell skala. Utredningens tidplan för uppbyggnad av insamling är ambitiös vilket är lovvärt men även tiden för uppbyggnad av storskaliga sorteringsanläggningar måste beaktas för att en samlad tidplan för cirkulär textilhantering ska vara trovärdig.

Behöver förtydligas
Wargön Innovation anser att utredningens resonemang kring textilsortering och materialåtervinning är otydliga och att det även finns betydande luckor i de ekonomiska beräkningarna över kostnader samt behovet av investeringar för att skapa ett sammanhållet cirkulärt system för textilier. Wargön Innovation anser även att samhällets konkreta mål för en sammanhållen cirkulär hantering av textilier behöver förtydligas utöver utredningens förslag om kraftig minskning av volymen textilier som läggs i hushållens restavfall.

Producentansvar med effektiva system för insamling är det första steget i en cirkulär hantering av textilier men måste samtidigt kompletteras med samhällsinsatser och samhällskrav i följande steg i kedjan för att de avsedda effekterna ska kunna nås. Wargön Innovation anser att det genom helhetssyn och tydliga satsningar på att stödja vidareutveckling av redan pågående initiativ finns goda möjligheter för Sverige att ta ledande roller i omställning och därmed även skapa nya företag och nya jobb i Sverige.

Hela Wargön Innovations remissvar finns att läsa här.

Läs mer om utredningen om producentansvar på textil här.

Kontakt:
Markus Danell, verksamhetsledare Wargön Innovation
Telefonnr: 0738-09 62 43

Utredningens förslag i korthet:

Producentansvar införs i Sverige 1 januari 2024, enligt utredarens förslag. I korthet innebär det att ansvaret för textilavfall flyttas från kommunerna till producenterna enligt principen polluter pays, förorenaren betalar. Precis som det finns plast- och pappersinsamling ska det finnas insamling av textilier som kan gå vidare till återbruk eller materialåtervinning istället för att, som idag, till stor del brännas.

Sverige väljer att införa producentansvar ett år tidigare än då EUs avfallsdirektiv avseende textil börjar gälla. Utredarens förslag lägger stor tonvikt vid att textilierna, i enlighet med avfallstrappan, i första hand ska sorteras till återbruk och i andra hand till återvinning.

”Wargön Innovation är en viktig aktör i utvecklingen av resurseffektiva cirkulära flöden”. Så står det i den statliga utredningen där Wargön Innovation omnämns vid flera tillfällen. Wargön Innovation arbetar aktivt, tillsammans med etablerade företag, ideella organisationer och startups, för att skapa framtidens hållbara material.