Marknadsplats för textila restströmmar utreds som möjlighet för ökad cirkuläritet

ZeroWaste istockphoto

 

Idag finns det ett stort behov och vilja att utveckla cirkulära affärer inom den svenska textilindustrin, men verktygen och förutsättningarna som möjliggör det saknas. Genom branschöverskridande samarbete vill projektet TexChain II lyfta fram värdet i industriellt textilspill och bjuder under projekttiden in företag att vara med och forma en framtida marknadsplats för textila restströmmar.

Textilindustrins miljöpåverkan har länge stått i fokus och omställning till mer hållbar produktion blir mer och mer aktuell. Bland små och medelstora textilföretag i Sverige finns ett stort intresse att utveckla sina cirkulära affärer men för det krävs det nya arbetssätt.

– Företag vill bli av med sitt spill men vet inte vad det kan användas till istället. Det finns många intressanta material som skulle kunna vara resurser in i nya produkter och vi ser att det finns både potential och stora möjligheter att genomföra. Vår förhoppning är att vi genom en modern marknadsplats kan omvärdera ett företags textilavfall från att vara en kostnadspost till att istället generera ett värde för ett annat företag, säger Helena Tuvendal, projektledare på The Loop Factory i Varberg som är en av parterna bakom projektet TexChain II.

Nya värdekedjor kräver samverkan

Projektet TexChain II leds av innovationsbolaget The Loop Factory i Varberg och genomförs tillsammans med Wargön Innovation och TEKO, branschorganisationen för Sveriges textil- och modeföretag. Projeket finaniseras av Vinnova. Målsättningen är att utreda vilka möjligheter och hinder som finns för att påbörja etableringen av marknadsplats för industriellt textilspill som möjliggör cirkulära affärer.

– En av de centrala delarna som vi vill belysa genom TexChain II är behovet av förändrade arbetssätt och nya beteenden hos företagen för att möjliggöra nya värdekedjor. För att skapa nya och cirkulära värdekedjor krävs det att man är många som samverkar, över branschgränserna, säger Maria Ström, innovationsledare på Wargön Innovation.

Ögonöppnare för möjliga affärer med restmaterial från textilier

Under hösten kommer intervjuer att genomföras med ett femtiotal företag som producerar textilier eller som använder textilier i sina slutprodukter. Intervjuerna syftar dels till att ta reda på hur företagen arbetar med hållbarhetsfrågor idag dels till att undersöka framgångsfaktorer för cirkulära affärer. Utkomsten från intervjuerna ligger sedan till grund för en serie workshopar som kommer att ske under våren tillsammans med företag och branschorganisationer.

– Vi vill vara en ögonöppnare för företag att det är möjligt med cirkulära affärer av restmaterial även från textilier. Genom att delta i intervjuerna och de kommande workshoparna ges företagens interna hållbarhetsarbete en skjuts framåt samtidigt som de får ta del av ett stort nätverk av företag och får information om lagkrav och policys som gäller idag, säger Helena.

Projektet ska förutom en väl genomarbetat behovsanalys för en marknadsplats även identifiera fem branschöverskridande projektidéer för cirkulär omställning samt genomlysa ett antal best practices ur ett affärs- och miljöperspektiv.

– Idag är vi är vana att producera linjärt, men få aktörer tar till fullo tillvara på potentialen i spillmaterialet. Hela industrin måste tänka om för att bli mer cirkulär, avslutar Helena Tuvendal, projektledare på The Loop Factory i Varberg.