Komposterbar odlingsduk – en produkt med potential

Under konferensen Plast och samhälle pitchade Wargön Innovation den komposterbara odlingsduken som en av lösningarna på samhällets plastproblem. Duken utsågs till konferensens bästa innovationsidé i både miljönytta och genomslagskraft.

Temat för Aktuell hållbarhets konferens Plast och samhälle är hållbar plastutveckling. Framöver behöver samhället antingen fasa ut plasten eller se till att den bygger på förnybara råvaror alternativt ingår i slutna kretslopp.

Lösningar på plastproblemen

Under årets konferens fick sex innovatörer inom plast presentera sina lösningar på olika plastproblem. Bland alternativ till gummigranulat, plastgolv och plastpåsar pitchade Wargön Innovations projektledare Magnus Fransson den komposterbara odlingsduken. Produktidéerna bedömdes sedan både av en expertpanel och av publiken som värderade innovationerna utifrån genomslagskraft och miljönytta. Den komposterbara odlingsduken utmärkte sig med högst poäng enligt båda parametrarna.

Globalt behov av hållbart jordbruk

Enligt expertpanelens motivering kan den komposterbara odlingsduken inte bara förbättra förutsättningarna att odla renare mat med minskade föroreningar och jordförstöring. Odlingsduken kan också minska kostnaderna och arbetsinsatsen för att hantera plastdukar inom jordbruket.

Dessutom finns ett globalt behov för den här typen av produkt som också skulle kunna utvecklas med ytterligare funktionalitet och anpassning till olika sorters grödor.

Odlingsduken vidareutvecklas

Inom projektet Entis – Jordbruk volymprodukter har Wargön Innovation tillsammans med sina samverkansparter utvecklat flera prototyper av biologiskt nedbrytbar odlingsduk. Idag söker vi entreprenörer som vill fortsätta utveckla produkten för att introducera den på marknaden. Samtidigt pågår också innovationstävlingen Material för framtidens jordbruk med fokus på odlingsdukar och system för att minska plastens negativa miljöpåverkan.

Wargön Innovations projektledare Magnus Fransson pitchar den komposterbara odlingsduken på konferensen Plast och samhälle 2018

Expertjuryn med representanter från Naturvårdsverket, IKEM och Substitutionscentrum.