Nationellt centrum för resurseffektiv textilanvändning

Wargön Innovation arbetar för att skapa ett nationellt centrum för resurseffektiv textilanvändning. Vårt engagemang i textilfrågor har att göra med den tydliga koppling som finns till nya textila material, med skogen som basråvara, och den lika tydliga kopplingen till hållbar utveckling. Tidigt etablerades därför kontakter med olika aktörer på textilmarknaden – alltifrån detaljhandeln till återvinningsföretag och ideella organisationer som arbetar med textilinsamling.

Värdet av ökad insamling

Idag går textilier till förbränning istället för återanvändning och återvinning. Våra diskussioner har handlat om det ekonomiska värdet som finns i textilier och hur nya teknologier kan skapa nya förutsättningar – genom att i första hand använda textilierna igen för att sedan gå till materialåtervinning. Med ett nationellt insamlingssystem får vi inblandade aktörer att inse värdet av ökad insamling.

Materialvärdet är grunden för effektiv återanvändning och återvinning. Det är också grunden för dynamisk, nytänkande och utvecklande industri som tillgodoser många behov. Wargön Innovation för en bred dialog och arbetar med intressenter i olika delar av värdekedjan. Vi ser sammanhang och bygger samarbeten för att kunna hantera insamlade textilier så miljömässigt hållbart som möjligt – en anläggning för sortering och förbehandling av insamlade textilier i stor skala.

Ny råvara istället för avfall

Textilier som samlas in ska ses som plagg som kan återanvändas eller som råvara till nya användningsområden – inte som avfall. Idag är insamlingsgraden i Sverige alldeles för låg och möjligheterna att öka den därmed mycket goda. Dessutom har Wargön de logistiska förutsättningarna för att lyckas skapa ett centrum för resurseffektiv textilanvändning just här.

Naturvårdsverket lade i september 2016 fram förslag avseende hantering av textilier. Förslagen styr mot att nå högre upp i avfallshierarkin genom såväl avfallsförebyggande åtgärder som ökad återanvändning och materialåtervinning av textilier, samt mot giftfria kretslopp. Även ansvarsfördelningen mellan kommuner, producenter och andra aktörer för hanteringen av textilier beaktas i olika scenarier.